א.שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

צוואה הדדית - צוואות הדדיות
מאזני צדקש ב ת  א ו ר ן, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> צוואות הדדיות - מאמר
 

צוואות הדדיות


בחודש אוגוסט שנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק הירושה (תיקון מס' 12), אשר הוסיף לחוק הירושה את סעיף 8א' המסדיר את נושא הצוואות ההדדיות.

קודם לחקיקת תיקון מס' 12 לא כלל חוק הירושה כל הסדר מיוחד ביחס לעריכה וביטול של צוואות הדדיות. אדרבה, חלק לא מבוטל מהוראות חוק הירושה לא דר בכפיפה אחת עם מושג הצוואות ההדדיות ועם הרעיון ששיקף מושג זה. צוואות הדדיות, שנערכו קודם לחקיקת תיקון מס' 12 היו פרי יציר הפרקטיקה, המצווים ועורכי דינם, פרקטיקה אשר קיבלה לגיטימציה חלקית מצד בתי המשפט.

על פי סעיף 8א' לחוק הירושה, צוואות הדדיות הנן צוואות הנערכות על ידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות אלה יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, כדוגמת ילדי בני הזוג או קרובים אחרים. ניתן לערוך צוואות הדדיות במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, ובלבד ששני המסמכים נערכו באותה העת.

החוק מאפשר לבני זוג שערכו צוואות הדדיות לבטל את צוואותיהם, אם בחייהם ואם לאחר פטירת אחד מהם. אולם, החוק מתנה ביטול צוואות הדדיות בתנאים מסוימים המהווים תנאי לביטול תקף.

בן זוג אשר חפץ לבטל את צוואתו ההדדית במהלך חיי שני בני הזוג מחויב, כתנאי לביטול צוואתו, בין היתר, למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני. ביטול צוואת בן הזוג האחד גורר ביטול אוטומטי של צוואת בן הזוג השני.

אם נפטר אחד מבני הזוג ובן הזוג שנותר בחיים חפץ בביטול צוואתו, כי אז החובות החלות על בן הזוג שנותר בחיים, כתנאי מקדמי לביטול צוואתו, משתנות לפי השלב בו מתבצע הביטול. אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו  לפני חלוקת העיזבון, כי אז הינו מחויב להסתלק מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר. לעומת זאת, אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו לאחר חלוקת העיזבון, כי אז חלה עליו חובה להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה הדדית. במקרה בו השבה אינה אפשרית או בלתי סבירה, מחויב בן הזוג להשיב את שוויה של המתנה או החלק בעיזבון שירש.

על אף שסעיף 8א' לחוק הירושה מבטא, בכללותו תפיסה מודרנית של דיני הירושה והתאמתם לשינויים המשפטיים - חברתיים בני ימינו, הרי הוא אוסר קביעת הוראה בצוואה הדדית, השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג. בכך, מגלם סעיף חוק זה שרידי גישה פטרנליסטית אנכרוניסטית.

אודות עיסוק משרדנו בתחום הירושה והצוואות לחצו כאן.

לחיבור מקיף אודות נושא הצוואות ההדיות ראה בספרם של אילנית וא.שבת "עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות" (תשס"ו-2006) בהוצאות פרלשטיין גינוסר.

לייבסיטי - בניית אתרים