א.שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

נוטריונים
מאזני צדקש ב ת  א ו ר ן, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> נוטריונים - תקנות הנוטריונים
 
 תקנות הנוטריונים - תשל"ז 1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ,18 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 2, ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1.    הגדרות
בתקנות אלה -
"אישור נוטריוני" - אישור היוצא מידי נוטריון בתוקף תפקידו;
"תעודה ציבורית" - כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 3.

 2.    בירור זהות
(א)    נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב)    הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
(1)    בידיעה אישית של הנוטריון;
(2)    בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1)    על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג)    הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

 3.    הוכחת זכות חתימה
(א)    נתבקש נוטריון לאשר שפלוני התם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.
(ב)    הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.
(ג)    הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר - את המועד להוצאת המסמך המקורי.

 4.    בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון
(א)    נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה בבחינת גילו.
(ב)    האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.
(ג)    היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 4, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:
(1)    הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;
(2)    ההסכמה או האישור, לפי הענין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;
(3)    הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור. הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.
(ד)    נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.
(ה)    לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה ; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון.

 5.    ביטול יפוי כח ומסמכים אחרים
(א)    מי שנתן יפוי כח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי הכח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, תשכ"ה-1965 5, או כל דין אחר על ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.
(ב)    ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר.
(ג)    נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי הכה או המסמך השמור בידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול ; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.
(ד)    בתקנה זו, "מסמך אחר" - למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג--1973 6.

 6.    פעולות טעונות הסכמה
נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתקפה של הפעולה שבמסמך.

 7.    מסמך בשפת חוץ [תיקון: תשמ"ב]
(א)    נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.
(ב)    למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור.

 8.    ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון
ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של הפעולה : שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין תקנות אלה, במקום החתימה - טביעת האצבע שלו.

 9.    הטופס והשפות [תיקון: תשל"ח, תשס"ב]
(א)    אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
(ב)    נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
(ג)    אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
(ד)    תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות 7.

 10.    מידות הנייר [תיקון: תשל"ח]
אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות -בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

 11.    סימון נספחים
הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמה

 12.    מניעת שינויים במסמך [תיקון: תשל"ח]
(א)    נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.
(ב)    היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסיף על ידו את ראשי התיבות של שמו.
(ג)    היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על ידי תיאורה בסוף האישור או על ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על יד החלקים שנשארו על החלק "לא מולא בשעת מתן האישור" וראשי התיבות של שמו באותו מקום; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנועדים לשימוש בחוץ לארץ.
(ד)    הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.
(ה)    לענין תקנה זו, "מחיקה" של דבר מודפס או כתוב - כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס או הכתוב בלתי קריא.

 13.    שינויים ומחיקות באישור
(א)    היו בטופס של אישור נוטריוני מלים שאין צורך בהן לענין הנדון יבטל אותן הנוטריון על ידי מתיחת קו עליהן.
(ב)    כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

 14.    תצהירים והצהרות
(א)    נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בשינויים המחוייבים.
(ב)    על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

 14א.    תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם [תיקון: תשס"ד]
(א)    נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 4)7) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.
(ב)    הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

 15.    אישור נכונות התרגום [תיקון: תשמ"ב, תשנ"ה, תשנ"ו, תשס"ב]
(א)    בוטל.
(ב)    נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.
(ג)    נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

 16.    תעודת חיים
לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה וו והסיבה לכך באישורו.

 17.    ציון השכר [תיקון: תשמ"ב]
(א)    בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
(ב)    לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

 18.    חתימה וחותם [תיקון: תשמ"ב, תשס"ב]
(א)    אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.
(ב)    החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.
(ג)    אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

 19.    צירוף גליונות [תיקון: תשמ"ב]
(א)    היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.
(ב)    נערך אישור נוטריוני לגליונות אחדים, יחוברו הגליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.
(ג)    ניתן האישור הנוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגליון וחלקו על גבי המסמך; נערך האישור לגליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגליונות כשעל גבי כל גליון יהיה מטבע חלק מהחותם.

 20.    יפוי כח למקרקעין ויפוי כח יוצא חוץ [תיקון: תשל"ח, תשנ"ה]
נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 8, על כל יפוי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

 21.    מספר סידורי לאישורים [תיקון: תשנ"ה]
נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

 22.    עתקים
(א)    נוטריון ישמור בידיו לתקומה של שבע שנים עותק אהד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף - מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה - עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור ; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על ידי אותו אדם.
(ב)    נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר ; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.
(ג)    נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו ; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

 23.    צוואה [תיקון: תשל"ח, תשנ"ח]
(א)    נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 9, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשובנו של המצווה אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.
(ב)    נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.
(ג)    הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

 24.    כרטסת [תיקון: תשמ"ב]
(א)    נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או שבשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.
(ב)    בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני.
(ג)    במקום הכרטסת האלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה יירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

 25.    פנקס חשבונות
לענין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון ; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אתרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

 26.    משרדו של נוטריון
(א)    נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.
(ב)    נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה - במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית משפט או רשות אחרת ; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.
(ג)    נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.
(ד)    נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שתלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.
(ה)    נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה ; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה.

 27.    מידות השלט [תיקון: תשמ"ב, תשנ"ה, תשס"ב]
בוטל.

 28.    הודעה על שינוי כתובת [תיקון: תשס"ב]
בוטל.

 29.    תואר לועזי מקביל לנוטריון [תיקון: תשס"ב]
התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בעסיף 25 לחוק הם: ."NOTAR" : "NOTAIRE" ; "NOTARY"
 30.    הבקשה למתן הרשיון [תיקון: תשל"ח, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט]
(א)    בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:
(1)    תעודה ציבורית שיש בה ראיה לאזרחותו הישראלית של המבקש;
(2)    אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופת עיסוקו;
(3)    תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק - אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;
(4)    אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק - תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו;
(5)    אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק - תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך דין או כשופט או כנוטריון בחוץ לארץ תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור;
(6)    תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי;
(7)    תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בחוץ לארץ בהליכים משמעתיים כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, או, אם הורשע כאמור - באיזו עבירה ומתי;
(8)    אישור לשכת עורכי הדין בדבר הענשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-196110, או בדבר העדרם ;
(9)    אישור המנהל הכללי של משרד המשפטים או של מי שמינה לכך על האמצעים המשמעתיים שננקטו נגד המבקש לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-195011, או על העדרם.
(ב)    ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.
(ג)    היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהועדה תורה עליהם.
(ד)    שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרשיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.
(ה)    בתקנה זו, "תעודה ציבורית" - כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ואם שוכנעה הועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור - תצהיר.

 31.    פרסום הבקשה
(א)    מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש רשיון לכהונה כנוטריון לכאורה תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת החלטתה על חשבון המבקש מודעה המפרטת את שמו, ואת שמו הפרטי של המבקש, את מקום משרדו, את המועד של הגשת הבקשה, את מען הועדה ואת המועד להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.
(ב)    פרסום המודעה יהיה ברשומות וכן דרך הדבקה בלוח המודעות של בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, באותו מחוז שאתו נמנה המבקש ; ראתה ועדת הרשיונות שנסיבות הענין מחייבות זאת, רשאית היא להורות על פרסום נוסף בעתון יומי או בעתונים יומיים שתנקוב בשמם.

 32.    התנגדות
(א)    כל אדם רשאי תוך 30 יום מיום הפרסום האחרון של המודעה לפי תקנה 31 להגיש לועדת הרשיונות התנגדות מנומקת לקבלת הבקשה ; ההתנגדות תהא בכתב ותוגש בשני עתקים.
(ב)    הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה בדואר רשום עם קבלה חוזרת למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו ; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.
(ג)    על פי בקשות המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרשיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה ; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.
(ד)    בכל הליך בפני ועדת הרשיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

 33.    פנקס הנוטריונים
פנקס הנוטריונים שהתנהל על פי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, יהיה פנקס הנוטריונים לענין סעיף 1)5) לחוק לגבי כל אדם שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, ורואים את חתימתו של נוטריון כאמור באותו פנקס כאילו נתנה גם לענין סעיף 1)5) לחוק.

 34.    דוגמת חתימה וחותם
(א)    לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.
(ב)    נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.
(ג)    דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, והתקנות על פיו, על ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 2)5) לחוק ולענין תקנה זו.

 35.    דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון
לשכת עורכי הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח' לחוק.

 36.    תחילה
תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976.

 37.    השם
לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977".

תוספת ראשונה
(תקנה 4(ה))
תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977
(תקנה 4(ה))
[תיקון: תשס"ב]
תעודת רופא
שם הרופא..............................................
מענו ומקום עבודתו..................................
מספר רשיונו...........................................
אני הח"מ ד"ר ..................... מעיד ומאשר בזה כי בתאריך היום ................ בדקתי את החולה מר/ת ........................... בעל תעודת זהות/ דרכון מס'..................... הנמצא ב ................... ומצאתי שהנ"ל חולה במחלה .................... אני מצהיר כמו כן כי החולה מר/ת .......................................... הוא/היא בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראי/ת על מעשיו/ה וכשיר/ה לעשיית פעולה בפני נוטריון.
חתום: ד"ר......................
תאריך....................

תוספת שניה
(תקנה 9)

טופס מס' 1
אימות חתימה
אני הח"מ ..................
נוטריון ב ..................

מאשר כי ביום .................. ניצבה) לפני במשרדי....................מר(ת) הידוע(ה) לי ידיעה אישית, (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה), מספר דרכונו(ה) מספר ........... שהוצא(ה) על ידי ............ ב .............. ביום ................). וחתם(מה)(ו) מרצונו(ה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות במספר ...................(שמעבר לדף).

ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ...................

בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה..................
חותם הנוטריון.........................
Form No.1
AUTHENTICATION OF SIGNATURE

I the undersigned, ..............
Notary at ...............

hereby certify that on ............. there appeared before me at my office (Mr. Mrs., Miss) ............ who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No. ................. issued by ............... at ............... on ..................)*, and signed of his (her) (their) own free will the above document (the attached document marked .................... (the document overleaf).

In witness whereof I hereby authenticate the signature(s) of Mr. (Mrs., Messrs., Mesdames, Misses) .................... by my own signature and Signature Notary`s Seal

Signature .............................
Notary`s Seal ...................

טופס מס' 2
אימות חתימתו של קטין

אני הח"מ ..............
נוטריון ב ...................

מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידועה(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ............. / דרכונו(ה) מספר ......... שהוצא(ה) על ידי .............. ב .............. ביום ...............)* וחתם(מה)(ו) מרצונו(ה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ..................) (שמעבר לדף);
ואני מאשר שמר(ת) .................. האמור(ה) הנהו(הי) קטין(נה), כפי שידוע לי ידיעה אישית (כפי שיוצא מהרשום בתעודת הזהות/ בדרכון האמור(ה) וכי מר ................. ומרת .................. שנתנו את הסכמתם בכתב לפעולת הקטין(נה) בגוף המסמך האמור הם הוריו(ה), הוא האפוטרופוס של הקטין(ה) האמור(ה) כפי שידוע לי ידיעה אישית/ (כפי שהוכח לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................. ביום................... ושהוצג בפני).

(הסכמת ההורים או האפוטרופוס של הקטין(ה) האמור(ה) לפעולת הקטין(ה) שבמסמך האמור הוכחה לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................... ביום ................... ושנמסר לי למשמרת/ ושהעתק מאושר ממנו נמסר לי למשמרת).

(אישור בית המשפט לפעולת הקטין(ה) שבמסמך האמור הוכח לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................... ביום ................... ושנמסר לי למשמרת/ ושהעתק ממנו נמסר לי למשמרת).
(תקפה של פעולת הקטין(ה) במסמך האמור כפוף לאמור בהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הקובעות את הפעולות של קטין הטעונות הסכמת הוריו או אפוטרופסו או אישור בית המשפט בנוסף להסכמה כאמור.

* ניצב יותר מאדם אחר, יש לפרש בשמו של כל אחד לחוד בציון דרך הוכחת הזהות שנקטו לגביו.
הערה:מחק את הטעון מחיקה.

ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................    
חותם הנוטריון ...................

הערה: מחק את הטעון מחיקה.

Form No. 2
AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF MINOR

I the undersigned, ....................
Notary at ....................

hereby certify that on .................... there appeared before me at my office Mr. (Mrs., Miss) .................... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No. .................... Issuad by .................... on .................... )* and signed of his (her) own free will the above document (the altached document lettered (numbered ................... ) (the document overleaf);

and I also certify that the said Mr. (Mrs. Miss) .................... Is a minor, as I know of my own knowledge (as appears from the said Identity Booklet (Passport)* and that Mr .................... and (or) Mrs .................... who have (has) given their (his, her) consent to the act orthe minor in writing on the said document, are (is) the parents (guardian) (of the said minor, as I know of my own knowledge (as was proved to me by .................... made by .................... on ...................., which was produced to me the consent of the parents (guardian) of the said minor to his (her) act in respect of the said document was proved to me by .................... made by .................... on .................... which wasdelivered to me for safekeeping (a certified copy of which was delivered to me for safe- keeping)).

The court's approval of the act of the minor in respect of the said document was proved to me by ............. made by ............. on ............. which was delivered to me for safekeeping (a copy of which was delivered to me for safekeeping)).
(The validity of the act of the minor in respect of the said document is subject to the provisions of the Capacity and Guardianship Law, 5722-1962, prescribing the acts of a minor which require the consent of his parents or guardian and the approval of the court in addition to such consent).
* Where more than one person appeared, each should be named separately, specifying the manner in which his or her identity was proved.
Note: Delete whatever is inapplicable.

In witness whereof I authenticate the signature(s) of Mr .............. (Mrs. Miss, Messrs., Mesdames, Misses ..........) by my signature and seal today, ..............

Signature .............................
Notary`s Seal ...................

Note: Delete whatever is inapplicable.

טופס מס' 3
אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון

אני הח"מ ....................
נוטריון ב ...............

מאשר כי ביום ................. ניצב(ה) לפני ................... במשרדי מר(ת) ................ הידוע(ה) לי ידיעה אישית שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ............. דרכונו(ה) מספר .............שהוצא(ה) על ידי ................... ב ................... ביום ...................*), וחתם(מה)(ו) מרצונו(נה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ................... (שמעבר לדף) והערוך בשפה ................... ואני מאשר שתרגום המסמך האמור מהשפה ................... לשפה ................... מלווה בתצהיר של המתורגמן מר(ת) ................... מ ................... בדבר נאמנות התרגום נמסר לי לעיון ולמשמרת.

ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................    
חותם הנוטריון ...................

Form No. 3
AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE OF THE DOCUMENT IS NOT KNOWN TO THE NOTARY

I the undersigned ....................
Notary at .........................,

hereby certify than on ........... there appeared before me at my office Mr, (Mrs, Miss) .................... who is personally known to me (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No .............., issued by ................ on .............)*, and signed of his (her, their) own free will the above document (the attached document lettered (numbered) .............) (the document overlea drawn up in the ................ language and I also certify that a translation of the said document from the .............. into the ............... language, accompanied by an affidavit by the translator, Mr. (Mrs., Miss) ............ as to the faithfulness of the translation has been delivered to me for inspection and safekeeping.
In witness whereof I authenticate the signature(s) of Mr. (Mrs, Miss, Messrs., Mesdames, Misses) ................. by my signature and seal today ................

Signature ..............................
Notary's Seal ....................

טופס מס' 4
אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם

אני הח"מ ...................
נוטריון ב .............

מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית, שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ................/דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי ................... ב ................... ביום ................... וחתם(ה)(ו) מרצונו(נה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ...................) (שמעבר לדף) והערוך בשפה ................... ואני מאשר כי אני שולט היטב בשפות ................... ו ................... ושתרגמתי את המסמך האמור לשפה ................... הידועה למר(ת) ................... לפני שחתמ(ה), (ואני מאשר כי מר(ת) ................... מ ................... הידוע(ה) לי כשולט(ת) היטב בשפות.................... ו ................... תרגם(מה) את המסמך האמור בנוכחותי למר(ת) ................... לשפה ................... הידועה לו(ה), לפני שחתמ(ה)).

ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................    

חותם הנוטריון ...................

Form No. 4
AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE, OF THE DOCUMENT IS NOT KNOWN TO THE PERSON SIGNING

I the undersigned ............
Notary at ...................
hereby certify that on ........... there appeared before me at my office Mr. (Mrs., Miss) ......... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No ........... issued by ............. at ............. on ............)*, and signed of his (her, their) own free will the above document (the attached document lettered (numbered) ...........) (the document overleaf) drawn up in the ................. language and I also certify that I am well acquainted with the............. and ............. languages and that I translated the said document for Mr. (Mrs., Miss) into the ........... language, which is known to him(her), before he(she) signed it (and I also certify that Mr., (Mrs., Miss), whom I know to be well acquainted with the ........... and .............. languages in my presence translated the said document for Mr. (Mrs. Miss) ........... into the .............. language, which is known to him (her), before he (she) signed it).
In witness whereof I authenticate the signature(s) of mr. (Mrs., Miss, Messrs , Mesdames, Misses) ............ by my signature and seal today ............

Signature ........................
Notary`s Seal ...................

טופס מס' 5
אישור העתק

האני הח"מ ...................
נוטריון ב ...................

מאשר כי המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ................... ) (שמעבר לדף) הוא העתק מדוייק של המסמך המקורי (של העתק מאושר של המסמך המקורי) (של העתק מאושר של המסמך המקורי) (ושל מסמך שאינו המסמך המקורי ואינו העתק מאושר של המסמך המקורי (שנערך בשפה ................... ושהוצג בפני.

ולראיה הנני מאשר את דיוק ההעתק הנ"ל, בחתימת ידי ובחותמי,
היום ...................

חתימה ...................    
חותם הנוטריון ...................

Form No. 5
CERTIFICATION OF COPY
I the undersigned, ........................
Notary at .................

hereby certify that the above document / the attached document marked ................ / the document overleaf*
is, to the best of my knowledge a correct copy of the original document / a correct copy of a certified copy of the original document / a correct copy of a document being neither the original document nor a certified copy of the original document*, which is drawn up in the ................. language and has been produced to me.

In witness whereof I hereto set my signature and seal, this .................
Signature .........................
Notary`s Seal......................

טופס מס' 6
[תיקון: תשס"ב]
אישור תרגום

אני הח"מ ............................................... (השם המלא)
נוטריון ב- ...............................................
מצהיר בזה, כי אני שולט היטב בשפות ה .............. ו- .............. וכי המסמך המצורף
לאישור זה והמסומן .................................. (באות או במספר)
הוא תרגום מדויק ל .................................................................. (שפת התרגום)
של ............................................................................
(המסמך המקורי/העתק מאושר של המסמך המקורי/מסמך שאינו המסמך המקורי או העתק מאושר שלו [ציין את החלפוה המתאימה; צוין "מסמך שאינו המסמך המקורי או העתק מאושר שלו" - ניתן לציין לצדו אם נתקבל בפקסימליה או שהוא צילום בלתי מאושר של המסמך והכדומה]).

הערוך בשפה ............... שהוצג לפני ואשר הוא / העתק צילומי שלו [ציין את החלופה המתאימה] מצורף גם הוא לאישורי זה ומסומן ............ (באות או במספר)

ולראיה אני מאשר את דיון התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי.

היום ...........................
.......................................... (חותם הנוטריון וחתימתו)

Form no. 6
CERTIFICATION OF TRANSLATION
I the undersigned ............................................................. (full name)
declare herby Notary at .....................................................................
that I am well acquainted with the .............................. and .................... languages and that the document attached to this certitication marked ................ (letter or number)
is a correct translation Into........................................... (language of translation)
of .....................................................................................................
(the original document / certified copy of the original document / a document that is not the original document nor a certified copy of the original document [mark the appropriate option: if marked "a document that is not the original document nor a certified copy of the original document", you may indicate that the document was received by facsimile or that it is an uncertified photocopy of a document or a similar indication])
drawn up in the ...................................................... language. which has been produced to me, and is also attached herewith / a photocopy of which is also attached herewith [mark the appropriate option] and marked .............. (letter or number)
In witness whereof I certify the correctness of the said translation by my signature and seal.

This day.....................................
Notary's Seal and Signature...................................

טופס מס' 7
אישור הצהרה

אני הח"מ ...................
נוטריון ב ...................

מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) ................... לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה), מספר ........... / דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי....................ב ................... ביום ......................* ולאחר שנוכחתי שהוא(היא) יודע(ת) את השפה .................. (שפת ההצהרה) וקרא(ה) בנוכחותי את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), (ולאחר שתרגמתי לו(ה) לשפה ................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), (ולאחר שמר(ת) ................... הידוע(ה) לי אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי ................... ) השולט(ת), להנחת דעתי, בשפה ................... (שפת ההצהרה) ובשפה ................... תרגם(מה) לו(ה) לשפה ................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), ולאחר שביררתי ונוכחתי כי מר(ת) .................. הנ"ל הבין(ה) את תוכן ההצהרה הנ"ל, נשבע(ה) כחוק (הצהיר(ה) בהן צדק) על אמיתות ההצהרה הנ"ל.

ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................    
חותם הנוטריון ...................

Form No. 7
CERTIFICATION OF DECLARATION

I the undersigned, ...............
Notary at .............

hereby certify that on .......... there appeared before me at my office Mr, (Mrs., Miss) ......... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No ........... issued by ........... at ............ on ............. *) and being satisfied that he (she) knows the ............. language (the language of the declaration) and read in my presence the attached declaration marked ................. (the declaration overleaf), (and after I translated the attached declaration marked ............) the declaration overleaf lnto the ............. language which he(she) knows) (and after Mr. (Mrs, Miss) .............. who is known to me personally (whose identity was proved to me by .............) and who is proficient to my satisfaction in .............. and in ............... (the language of the declaration) translated for him (her) the attached declaration marked ............... , (the declaration appearing overleaf Into the .................... language which he (she) knows) and after I enquired and satisfied myself that the above named Mr. (Mrs., Miss) .................., understood the contents of the above-mentioned declaration, he (she) duly confirmed by oath (declared) (declared by solemn affirmation) the truth of the above declaration.

In witness whereof I have hereto set my signature and seal this ....................

Signature ............................
Notary`s Seal ......................

טופס מס' 8
תעודת חיים

אני הח"מ ...................
נוטריון ב ...................

מאשר בזה כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ................. / דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי................ ב .......... ביום ........... וחתם להלן בנוכחותי (חתימת הניצב) .................

................... (נבצר ממנו(ה) לחתום מסיבה זו: ..................), ולפיכך אני מאשר כי מר(ת) ................... הוא(היא) בחיים.

ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

Form No. 8
LIFE CERTIFICATE

I the undersigned ......................
Notary at ........................

hereby certify that on ............ there appeared before me at my office Mr. (Mrs., Miss) .................... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet \(Passport) No. .............. Issued by .............. at .............. on ..................... *) and signed in my presence as follows .................... (he/she was unable to sign for the following reason: ..................) I accordingly certify that Mr. (Mrs., Miss) .................. is alive.

In witness whereof I have hereto set my signature and seal this ................

Signature ...........................
Notary`s Seal......................

טופס מס' 9
אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר

אני הח"מ ...................
נוטריון ב ...................

מאשר כי ביום ................... ניצב(ה)(ו) לפני במשרדי*:
1.    מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית ,שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מס' ................... דרכונו(ה) מס' ................... שהוצא(ה) על ידי ................... ב ................... )
2.    מר(ת) הידוע(ה) לי ידיעה אישית ,שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מס' ................... דרכונו(ה) מס' ................... שהוצא(ה) על ידי ................... ב ..................) וחתם(ה)(ו) מרצונו(ה)(ם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות ................... ) (שמעבר לדף) בשם ................. ואני מאשר כי להוכחת רשותו(ה) הנ"ל לחתום

בשם ................... הוצג(ה)(ו) בפני** ...................

ולראיה הנני מאשר את החתימה(ות) הנ"ל בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

* ניצבו יותר מאדם אחד, יש לפרש בשמו של כל אחד.
** יש לציין את הדרך שבה הוכחה הזהות של כל אחד ואחד.
הערה: מחק את הטעון מחיקה.

Form No. 9
Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person

I the undersigned ....................
Notary at ....................

hereby certify that on .................... appeared before me at my office*:
1.    Mr. (Miss, Mrs) .................... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet No. .................... Passport No. .................... issued by ..................... at .................... on ..................)
2.    Mr. (Miss, Mrs) .................... who is known to me personally (whose identiy was proved to me by Identity Booklet No. ........... Passport No. .......... issued by ........... on ..............) and signed of his (her. their) own free will the above document (the attached document marked A, B) (the document/s overleaf) on behalf/in the name of .............. and I certify that, with a view to establishing the right of the above to sign on behalf of/in the name of ........... there has been produced to me** ............

In witness thereof I hereby authenticate the signature/s of the above-named, by my own signature and seal this ....................

Signature ........................
Notary`s Seal......................

* Where more than one person appeared, each should be named separately, specifying the manner in which his or her identity was proved.
** The manner of proof of the authority of each signatory to sign in the name of another should be specified.
Note: Delete whatever is inapplicable.

טופס מס' 10
עריכת מסמך

אני הח"מ .................
נוטריון ב .................
מאשר כי ביום ................. ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) ................... דרכונו(ה) מספר ................ שהוצא(ה) על ידי ................ ביום ............... )* וביקשני (ביקשתני) לערוך את המסמך הבא (המצורף והמסומן באות/במספר ................... ) (שמעבר לדף): ................... ואחרי שערכתי את המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/ במספר ................... (שמעבר לדף), קראתיו בפני מר(ת) ................... והוא(היא)(הם) הצהיר(ה)(ו) שהבין(נה)(נו) את תכנו וחתם(מה)(מו) עליו בנוכחותי בעצם ידו(ה)(ם) ומרצונו(ה)(ם) החפשי.

ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

Form No. 10
DRAWING UP OF DOCUMENT
I the undersigned .....................
Notary at .....................

hereby certify that on ......... there appeared before me at my office Mr. (Mrs., Miss) ........, who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No. ............ issued by .............. at .............. on ............. )* and requested me to draw up the following document (the attached document marked .......... ) (the document overleaf: (.......... and having drawn up the above document (the attached document marked .............) (the document overleaf), I read it to Mr. (Mrs, Miss) ............ and he (she, they) declared that he (she, they) understood its contents and signed it in my presence with his (her, their) own hand(s) and of his (her, their) own free will.

In witness whereof I have hereto set my signature and seal this ................

Signature ............................
Notary`s Seal......................

טופס מס' 10א
[תיקון: תשל"ט]
אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

אני הח"מ ...................
נוטריון ב ...................
מאשר בזה כי ביום ..................., במשרדי ב ...................
(1)    ניצב(ה) לפני מר(ת) ................... (להלן -"המצווה") הידוע(ה) לי ידיעה אישית ,שזהותו(ה) הוכחה לי על ידי תעודת זהותו(ה) מספר ................... דרכונו(ה) מספר ................. שהוצא(ה) על ידי ................. ב ................... ביום ...................;
(2)    אמר(ה) המצווה את דברי הצוואה שרשמתי לעיל (מעבר לדף) (במסמך המצורף והמסומן באות .................../במספר ..................) (הגיש(ה) לי המצווה את דברי הצוואה בכתב במסמך המסומן באות .................../במספר ................... );
(3)    השתכנעתי כי המצווה שומע(ת) את השפה ................... שבה נרשמו דברי הצוואה (שבה נערכו דברי הצוואה שהוגשה);
(4)    קראתי בפני המצווה את דברי הצוואה כפי שרשמתי אותם כאמור (כפי שהוגשו לי כאמור) והמצווה הצהיר(ה) מרצונו(ה) החופשי כי זוהי צוואתו(ה) (קרא(ה) המצווה בפני את דברי הצוואה כפי שרשמתי אותם כאמור (כפי שהוגשו לי כאמור) והצהיר(ה) מרצונו(ה) החופשי כי זוהי צוואתו(ה)).

ולראיה באתי על החתום היום.......................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

Form No. 10A
CERTIFICATION OF MAKING OF WILL UNDER SECTION 22 OF THE SUCCESSION LAW, 5725-1965

I the undersigned ....................
Notary at ....................

hereby certify that on ....................................... in my office at ....................
(1)    there appeared before me Mr. (Mrs., Miss) ............ (hereinafter referred to as "the testator" ("the testatrix"), who is personally known to me (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Passport) No ........; at ........;
(2)    the testator (testatrix) stated orally the provisions of the will, which I wrote down above (overleaf) (on the attached document marked with the letter .................... (the number ....................) (the testator (testatrix) submitted the provisions of the will to me in writing on the document marked with the letter .................... the number ............................));
(3)    I satisfied myself that the testator (testatrix) knew the .................... language, in which I wrote down the provisions of the will (in which the provisions of the will submitted to me were drawn up);
(4)    I read to the testator (testatrix) the provisions of the will written down by me as aforesaid (submitted to me as aforesaid and he (she) declared of his (her) own volition that it was his (her) will (the testator (testatrix) read to me the provisions of the will written down by me as aforesaid (submitted to me as aforesaid; and declared of his (her) own volition that it was his (her) will))

In witness whereof I have hereto set my signature and seal this ................

Signature ....................................
Notary`s Seal......................

טופס מס' 11
אישור ביטול מסמך נוטריוני

אני הח"מ ................
נוטריון ב ................

מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) בפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ................. דרכונו(ה) מספר ............ שהוצא(ה) על ידי................. ב .............. ביום ............. והודיע לי מרצונו החפשי כי הוא מבטל את ............. דלעיל (הר"ב).

אין באישור זה ערובה לתקפו של הביטול.

ולראיה מאשר אני את מתן ההודעה על הביטול בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

Form No. 11
CERTIFlCATION OF CANCELLATION OF NOTARIAL DOCUMENT

I The undersigned ..........................
Notary at ..........................

hereby certify that on ............ there appeared before me at my office Mr. (Mrs., Miss) ......... who is known to me personally (whose identity was proved to me by Identity Booklet (Pass-port) No. ............ issued by ............. at ............ on ...........)* and stated of his (her) own free will that he (she) cancels the above (attached) document.

This certification does not guarantee the validity of the cancellation.

In witness whereof I authenticate the said statement by my signature and seal today ...................,

Signature ............................
Notary`s Seal......................

טופס מס' 12
אישור ביטול מסמך נוטריוני בהודעה בכתב

אני הח"מ ..............
נוטריון ב .............

מאשר כי ביום ............... נמסרה לי הודעה על ביטול המסמך דלעיל (הר"ב) שניתנה על ידי מר(ת) ............... ביום ................... בפני הנוטריון ................... ב ...................

אין באישור זה ערובה לתקפו של הביטול.

ולראיה מאמת אני את מתן ההודעה על הביטול כאמור בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

* ניצבו יותר מאדם אחד, יש לפרש בשמו של כל אחד לחוד בציון דרך הוכחת הזהות שנקטו לגביו.
הערה: מחק את הטעון מחיקה.

Form No 12
CERTIFICATION OF CANCELLATION OF NOTARIAL DOCUMENT BY WRITTEN STATEMENT

I the undersigned, ....................
Notary at .......................

hereby certify that a written statement made by Mr. (Mrs., Miss) ........... before the Notary .......... at ........ on ....... cancelling the above (attached) document was delivered to me on ............

This certification does not guarantee the validity of the cancellation.
In witness whereof I authenticate the aforesaid statement of cancellation by my signature and seal today) ....................

Signature ..........................
Notary`s Seal......................

* Where more than one person appeared, each should be named specifying the manner in which his or her identity was proved.

Note: Delete whatever is inapplicable.

טופס מס' 13
[תיקון: תשנ"ה]
אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין
לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ז-1973

אני הח"מ ..............
נוטריון ב ................
מאשר בזה כי ביום ................ ניצבו לפני במשרדי ...................
1.    מר .............. המוכר לי אישית/שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות/ דרכון* מס' ............. שהוצא(ה) על ידי ............ ב .......... ביום ............
2.    מרת ................... המוכרת לי אישית/שזהותה הוכחה לי על פי תעודת זהות/דרכון* מס' ................ שניתן(ה) מאת ................ ב ................... ביום ................... (להלן - "בני הזוג");

ולאחר שהסכם הממון המצורף והמסומן באות א' (להלן - "ההסכם") הוקרא בפני בידי בני הזוג / שקראתי לבני הזוג את ההסכם / שתרגמתי בעל פה לבני הזוג את ההסכם לשפה ................... המובנת להם*;

ולאחר שבני הזוג הצהירו בפני כי עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו ונחה דעתי שהצהרתם אמת, חתמו בנוכחותי על ההסכם מרצונם הטוב והחופשי.

ולראיה אני מאמת את חתימתם של מר ................... ומרת ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ...................

חתימה ...................
חותם הנוטריון ...................

* מחק את המיותר.

Form No. 13
AUTHENTICATION OF PROPERTY- AGREEMENT MADE BEFORE MARRIAGE

Under Section (2d) of the Spouses (Property Relations) Law, 5733-1973

I, the undersigned ...................
Notary at ...................
hereby certifythat on ................... (date) there appeared before me at my office ..................
1.    Mr. ........... who is known to me personally/whose Identity was proved to me by identity card/passport no.* ........... issued by ........... at ............ on ...........
2.    Mrs. .................... who is known to me personally/whose identity was proved to me by identity card/passport no.*.................... issued by .................... at .................... on .................... (hereafter "the spouses")

and after the attached property agreement marked "A" was read out to me by the spouses/was read out by me to the spouses/ was translated by me orally to the spouses into the ............. language which they understand*;

and after the spouses declared before me that they had made the agreement of their free will and understood its meaning and consequences, and I was satisfied that their declaration was a true one, they signed the agreement of their own free will in my presence.

In witness whereof I hereby authenticate the signatures of Mr. ............. and Mrs. ........... by my signature and seal this day .......... of .........

Signature ......................
Notary's seal......................

Note: Delete whatever is inapplicable.
      חיים י' צדוק
      שר המשפטים


לייבסיטי - בניית אתרים