אורן שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

אורן שבת, עו"ד נוטריון הרצליה - ניתוח נתוני מגמות התדיינות במכרזים ציבוריים
מאזני צדק

א ו ר ן  ש ב ת, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> ניתוח נתוני מגמות התדיינות במכרזים ציבוריים
 

מאמר: ניתוח נתוני התדיינות בתחום המכרזים הציבוריים

בפסקאות הבאות אציג ואנתח מגמות ההתדיינות בתחום המכרזים הציבוריים בבתי המשפט לעניינים מינהליים, אשר משתקפות מתוך נתונים שנאספו על ידי, בעיקר, באמצעות בקשות שהוגשו להנהלת בתי המשפט ולמשרד הביטחון, בהתאם לחוק חופש המידע. הנתונים שנאספו הושוו במידת האפשר, עם נתונים מקבילים מפורום החשב הכללי במשרד לאחריותיות הממשל הפדראלי האמריקאי וממדינות החברות באיחוד האירופי. בקליפת האגוז, הניתוח שלהלן מלמד, כי בהשוואה לשיטות המשפט שנסקרו: 1) שכיחות העתירה המינהלית במכרזים ציבוריים הינה נמוכה; 2) שיעור הבקשות לצווי ביניים מתוך כלל העתירות המוגשות הינו נמוך ביותר[1]; 3) מידת ההצלחה של העתירה המינהלית במכרזים ציבוריים הינה נמוכה; 4) מידת האפקטיביות של העתירה המינהלית במכרזים ציבוריים הינה נמוכה; 5) משך הזמן הדרוש לבירורה של עתירה מינהלית בישראל הינו גבוה מאוד. מתוך קריאה נרחבת של פסיקה לא משתקפת אינדיקציה לקיום תופעה של שימוש לרעה בעתירה המינהלית במכרזים ציבוריים.[2] קשיי נגישות לנתונים ומגבלות של היקף המחקר לא אפשרו מחקר מעמיק יותר לגבי מגמות ההתדיינות הנסקרות. [3] אף על פי כן, ניתוח הנתונים בהחלט מצביע על חסר באפקטיביות של מערכת הסעדים, דבר אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, במגמות דלעיל וכן במגמות נוספות שאציג במהלך הדיון.

לקריאת המאמר לחץ כאן.


[1] לסוגיה זו לא היו בנמצא נתונים משווים, אך ניתן להסיק על השיעור הנמוך של הבקשות לצווי ביניים מבדיקת היחס שבין מספר העתירות למספר הבקשות.
[2] אין כל בסיס מוכח בפסיקה או בכתיבה האקדמית לדעה המובעת לעתים קרובות, כי השיטה הישראלית מאופיינת במספר התדיינויות "רב" בתחום המכרזים או כי שכיחות ההתדיינויות הינו "גדול" יחסית לנתון המקביל בעולם המערבי. ראו, למשל: עומר דקל מכרזים כרך א 38 (2004) (להלן: דקלמכרזים א): "בטרם התעמקות בדיני המכרזים גופם ראוי להאיר חמישה היבטים המאפיינים את דיני המכרזים בישראל: ראשית, דיני המכרזים מאופיינים במספר התדיינויות רב, הנחזה להיות גדול ממשקלם היחסי בעולם המערבי. נראה, כי מצב זה נובע מכמה סיבות...". גם בארצות הברית נפוצה התפישה, כי שכיחות העתירות בתחום המכרזים הינו גבוהה ונטען, כי זו גורמת להתנהגות מתגוננת מצד פקידי הרכש הפדראליים (ראו: Moshe Schwartz, Kate M. Manuel &  Lucy P. Martinez ,GAO Bid Protests: Trends and Analysis, Congressional Research Service (August 9, 2013), available at: www.fas.org/sgp/crs/misc/R40227.pdf (15.2.2015). כן ראו: Nick Wakeman, Bid Protest Dilemma Continues, Washington Technology (Nov. 16, 2012), available at: http://washingtontechnology.com/blogs/editors-notebook/2012/11/bid-protest-dilemma.aspx?s=wtdaily_261112 (15.2.2015): "My feelings are mixed because I believe there are too many bid protests. I’ve heard plenty of comments from industry people who say bid protests are a common tactic by losing incumbents to extend their work on a contract because the transition to the winner is delayed while the protest winds its way through the process. There also is a sense that companies have little to lose by filing a protest, so why not protest?” .  ההפניה לשני האזכורים האחרונים לקוחה ממאמרו של דניאל גורדון Daniel I. Gordon“Bid Protests: The Costs Are Real, But the Benefits Outweigh Them”, 42 Pub.Cont. L.J. 489, 493 (2013)   (להלן: גורדון). גורדון דוחה תפישה זו, באשר הוא טוען, כי היא שגויה. גורדון מסביר, כי על פי ניסיונו האישי,  כל אימת שפקיד רכש פדראלי נשאל האם העתירות בתחום המכרזים הפדראליים הינן תדירות, תשובתו הינה חיובית. אבל, כאשר אותו פקיד ישאל כמה מכרזים ערך בתקופה הרלוונטית, כי אז מספרם של אותם מכרזים עשוי לגמד את מספר העתירות (שם, בעמ' 11). במאמרו המלומד, מבהיר גורדון, כי שכיחות העתירות במכרזים הפדראליים הינה נמוכה ועל כן אינה תואמת את התדמית ההפוכה הרווחת בציבור. ארחיב אודות כך בפסקאות הבאות. 
[3] בישראל לא קיים גוף המפרסם פומבית, שיטתית ובאופן רשמי, נתונים סטטיסטיים אודות מכרזים ציבוריים של כלל המדינה. ככלל תחום זה מצוי בחיתוליו. הקושי באיסוף נתונים אינו פשוט גם בשיטת המשפט האמריקאית וביתר שאת בשיטת המשפט של האיחוד האירופי, שרק בשנת 2012 פרסם, לראשונה, דו"ח מקיף (אך חסר בהיבטים רבים) על מאפייני ההתדיינות בתחום ההתקשרויות הכפופות לדיני הרכישות הציבוריות של האיחוד האירופי. ראו ה"ש 14-13להלן.  

www.shabat-law.co.il/143412/Admin_Petitions_Stat_Data
אורן שבת, עו"ד ונוטריון, רח' משכית 22 (בית לומיר) קומה ג', כניסה דרומית, הרצליה פיתוח, ת"ד 12617, טל' 09-9543895, פקס' 09-9545033
קישורים נוטריון ספרדית נוטריון אנגלית נוטריון איטלקית נוטריון הרצליה נוטריון נתניה נוטריון בחיפה נוטריון בספרדית נוטריון לאנגלית  דרכון ספרדי נוטריון כפר שמריהו נוטריון אזרחות ספרדית נוטריון כפר סבא 
 
 

לייבסיטי - בניית אתרים